Privacybeleid V+B Group

 

Het verwerken van persoonsgegevens is voor de bedrijven binnen V+B Group nodig om te kunnen werken. Gegevens van medewerkers, leveranciers, klanten en contractors worden opgeslagen en gebruikt voor betalingen, de salarisadministratie en het controleren van de kwalificaties van werknemers. Voor sommige van deze gegevens geldt een wettelijke verplichting om ze te verzamelen. Voor alle persoonsgegevens geldt dat er een wettelijke verplichting is om er met respect en op rechtmatige wijze mee om te gaan.

In lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft het privacybeleid van V+B Group een aantal principes voor. Er worden alleen gegevens verwerkt die:

– Een concreet doel hebben (doelbinding).
– Noodzakelijk zijn voor dit doel (minimale gegevensverzameling).
– Correct zijn of hiertoe worden aangepast (juistheid).

Deze gegevens worden:
– Niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (opslagbeperking).
– Op passende wijze beveiligd door een combinatie van technische en organisatorische maatregelen (integriteit en vertrouwelijkheid).

Als persoonsgegevens moeten worden gedeeld met een derde partij zoals een accountant of IT-leverancier sluit V+B Group een verwerkersovereenkomst met deze partij. Voor een dergelijke overeenkomst gelden dezelfde principes als die V+B Group zelf hanteert. Waar het bijzondere persoonsgegevens betreft (bv. BSN-nummer of pasfoto) zullen deze op passende wijze worden beschermd.

Bij het verwerken van gegevens, worden de betrokkenen (medewerkers, klanten, etc.) op transparante en begrijpelijke wijze over de doeleinden en over hun rechten geïnformeerd. Zo hebben betrokkenen recht op inzage in hun gegevens, de termijn gedurende welke deze zullen worden bewaard, het wissen van hun gegevens en op het indienen van een klacht bij de toezichthouder (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Jaarlijks evalueert V+B Group hoe effectief het privacybeleid wordt uitgevoerd. Hierbij wordt nagegaan of de doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, ook op een andere wijze kunnen worden behaald, met minder gegevens, of met gegevens die minder privacygevoelig zijn. Hiernaast worden bewaartermijnen van opgeslagen persoonsgegevens beoordeeld en wordt vastgesteld of de doelen en verwerkingsgronden nog correct zijn.

Marinco Survey BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam

survey@marinco.nl

+31 (0)10 283 66 55 - (24/7)

BTW nr. NL 853017682B01
KvK nr. 58388931
IBAN NL20 RABO 0136980864